Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU POPULARYZACJI WODNIACTWA „#ZOSTAŃWODNIAKIEM”

§1 Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. „Organizatorze” należy przez to rozumieć Polską Izbę Przemysłu Jachtowego Sportów Wodnych – Polskie Jachty, zwaną w dalszej części Regulaminu POLBOAT, będącą pomysłodawcą akcji.
2. „Programie” należy przez to rozumieć projekt pn. „#ZostańWodniakiem” realizowany przez POLBOAT w okresie od dnia 13 do 31 maja 2021 r.

3. „Regionalnych eventach” należy przez to rozumieć zajęcia prowadzone w ramach Programu w miejscach i czasie określonych w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej www.zostanwodniakiem.pl. Regionalne eventy przewidują możliwość pływania z instruktorem jednostką żaglową bądź motorowodną, lub uprawiania innego rodzaju sportów wodnych, w blokach od pół godziny do dwóch godzin, w zależności od akwenu i decyzji koordynatora regionalnego.

4. „Partnerach” należy przez to rozumieć instytucje wspierające program lub współorganizujące regionalne eventy.
5. „Koordynatorze Programu” należy przez to rozumieć pracownika POLBOAT wykonującego zadania związane z koordynacją realizacji Programu oraz jego zarządzaniem.

6. „Koordynatorze regionalnym” należy przez to rozumieć eksperta i osobę, która koordynuje, zarządza oraz nadzoruje Program podczas danego regionalnego eventu.
7. „Instruktorze” należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia realizowane, w ramach Programu, podczas danego regionalnego eventu.

8. „Kandydacie” należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w Programie na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
9. „Uczestniku” należy przez to rozumieć kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie został dopuszczony do udziału w Programie i regionalnym evencie.

§2 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Kandydatów do Programu oraz warunki uczestnictwa w zajęciach w ramach Programu.
2. Biuro Programu znajduje się w siedzibie POLBOAT, adres: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, tel. 735 452 233, adres e-mail: office@polboat.eu

3. Udział w Programie jest bezpłatny.
4. Uczestnikami programu mogą być wszyscy chętni, bez wyjątków, w szczególności osoby, które nigdy wcześniej nie miały okazji uprawiać sportów wodnych. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenie takiej osoby musi być zrobione przez osobę pełnoletnią, prawnego opiekuna nieletniego kandydata. 5. Celem Programu jest przeprowadzenie zajęć w zakresie sportów wodnych, zaszczepienie pasji do wodniactwa, kształtowanie pozytywnych postaw oraz zachęcenie do kontynuowania nauki sportów wodnych, po zakończeniu Programu, w istniejących szkołach i klubach żeglarskich.
6. Zajęcia odbywające się poza Programem, w szkołach i klubach żeglarskich, mogą być odpłatne.
7. W ramach Programu organizowane są regionalne eventy, podczas których prowadzone są zajęcia praktyczne na wodzie, od 13 do 31 maja 2021 r., w formie rejsów (ze sternikiem) jachtami żaglowymi lub łodziami motorowymi, w zależności od możliwości Partnera organizującego regionalny event, lub uprawianie sportów wodnych z użyciem innych urządzeń np. deski SUP lub kajaki.page1image3409154464

8. Rekrutacja do Programu rozpoczyna się nie później niż 30 kwietnia 2021 r. i jest otwarta do wyczerpania miejsc.
9. Przewidywana łączna liczba Uczestników w roku 2021 wynosi 768 osób (bez instruktorów). Dostępna ilość miejsc na poszczególnych regionalnych eventach jest określona w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej www.zostanwodniakiem.pl.

10. Ostateczna liczna uczestników uzależniona jest od przepisów epidemiologicznych. Koordynator regionalny może zdecydować o przyjęciu większej liczby Uczestników, jeśli zapewni im komfort i bezpieczeństwo wymagane przez POLBOAT.
11. Zajęcia będą prowadzone przez Koordynatora regionalnego i/lub wyznaczonych przez niego Instruktorów.

12. Każdy Koordynator regionalny i Instruktor zobowiązany jest do prowadzenia zajęć z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
13. Każdy z Partnerów odpowiedzialnych za organizację Regionalnego eventu posiada ubezpieczenie OC w ramach swojej działalności statutowej.

§3 Zasady i przebieg rekrutacji

1. Nie później niż od dnia 29 kwietna 2021 r. zostanie uruchomiony system zgłoszeń na stronie internetowej www.zostanwodniakiem.pl
2. Koordynator Programu weryfikuje zgłoszenia, nawiązuje kontakt z Kandydatami i przeprowadza rekrutację Uczestników do udziału w zajęciach Programu.

3. Rekrutacja odbywa się następujący sposób: Uczestnicy pochodzą z naboru otwartego polegającego na bezpośrednim zgłoszeniu zainteresowanych poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej oraz weryfikacji danych przez Koordynatora Programu.
4. Rekrutacja dotycząca ust. 3 niniejszego paragrafu jest otwarta, a o zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Jedna osoba może wziąć udział tylko w 2 regionalnych eventach. W przypadku stwierdzenia łamania tego punktu regulaminu przez uczestnika, zostanie on wykluczony z udziału w akcji #Zostań Wodniakiem.
6. Koordynator Programu lub koordynator regionalny mogą przeprowadzić w dowolnym momencie Programu dodatkową rekrutację, w sytuacji rezygnacji z udziału w nim któregokolwiek z Uczestników. 7. Do udziału w Programie uprawnione są osoby, które spełniają następujące kryteria ogólne, stanowiące jednocześnie kryteria kwalifikowalności:

a. są pełnoletnie lub zgłoszenia dokona pełnoletni opiekun prawny danego kandydata,
b. przed rozpoczęciem Programu uczestnicy wyrażają akceptację udziału w zajęciach Programu, poprzez wypełnienie i podpisanie dokumentów wymienionych w ust. 7 niniejszego paragrafu. Za osoby niepełnoletnie akceptację i zgodę wyrażają rodzice/prawni opiekunowie, osoby pełnoletnie występują w imieniu swoim,
c. przed rozpoczęciem Programu Uczestnicy dokonają rejestracji na stronie internetowej www.zostanwodniakiem.pl,
d. uczestnicy wyposażą się w ubezpieczenie NNW w kwocie gwarantowanej ubezpieczenia min. 10.000,00 PLN z rozszerzeniem na aktywności ruchowe/sportowe, ze wskazaniem na sporty wodne. 8. Kandydaci i Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed podpisaniem deklaracji (załącznik nr 1 do regulaminu „Deklaracja uczestnictwa w Programie „#ZostańWodniakiem” wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby Programu #ZostańWodniakiem” oraz odpowiednio załącznik nr 2 lub 3).
9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby Programu #ZostańWodniakiem podczas zgłoszenia finalnego w miejscu zajęć programowych – załącznik 1 oraz w czasie pandemii odpowiednio zał. 2 lub 3.page2image2831374544

10. Złożenie deklaracji i dokumentów wymienionej w ust. 7 oznacza, że kandydat zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Złożenie przedmiotowej dokumentacji jest warunkiem dopuszczenia do udziału w Programie.
11. Ostateczna weryfikacja rekrutacji będzie się odbywać na podstawie kompletnie uzupełnionej i podpisanej dokumentacji wymienionej w ust. 7 dostarczonej Koordynatorowi regionalnemu.

12. O zamknięciu rekrutacji decyduje Regionalny koordynator w porozumieniu z Koordynatorem Programu.
13. W przypadku rezygnacji/wykluczenia Uczestnika, z udziału w zajęciach Programu na jego miejsce zakwalifikowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej.

§4 Obowiązki i uprawnienia uczestnika projektu

1. Uczestnicy zobowiązani są do:
a) złożenia u Koordynatora regionalnego kompletnie wypełnionych dokumentów zgodnie z zapisem §3 ust. 7,
b) wypełnienia warunków udziału w Programie określonych w § 3,
c) udostępnienia swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby Programu,
d) udziału w zajęciach w umówionym terminie.
2. Uczestnik jest uprawniony do:
a) udziału w ustalonych uprzednio z koordynatorem regionalnym zajęciach Programu w okresie od 13 do 31 maja 2021 r.,
b) bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych dostarczonych przez Koordynatora regionalnego, c) korzystania ze sprzętu żeglarskiego dostarczonego przez Koordynatora regionalnego w wyznaczonym przez niego zakresie.
3. W przypadku nieuzasadnionej względami zdrowotnymi lub losowymi nieobecności Uczestnika na zajęciach Programu, może on zostać skreślony z listy uczestników przyszłych edycji Programu.
4. Inne koszty związane z realizacją Programu niewymienione w § 4 ust. 2 (np. dojazd na zajęcia itp.) pozostają po stronie Uczestnika.

§5 Sprawy organizacyjne / bezpieczeństwo

1. Zajęcia odbywają się wg. harmonogramu ustalonego z koordynatorami regionalnymi.
2. Odwołanie lub przeniesienie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników, z wyjątkiem wypadków losowych.
3. Uczestnik zobowiązuje się stosować do wytycznych instruktora (np. dot. bezpieczeństwa, przygotowania do zajęć itp.).
4. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora.
5. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożenia pisemnego oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu.
6. POLBOAT, Koordynator regionalny i Instruktor nie zobowiązują się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na nabrzeżu czy w marinie, w której odbywają się zajęcia i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki przez Uczestników.
7. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający regulaminu) Uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Programu jest Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty (POLBOAT) z siedzibą pod adresem PGE Stadion Narodowy, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, adres e-mail: office@polboat.eu.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: michal@polboat.eu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu na podstawie zgody Uczestnika a także w celach marketingowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Programie. 6. Uczestnikom Programu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko uczestnika,
b) imię i nazwisko prawnego opiekuna,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu;
e) adres zamieszkania,
f) data urodzenia.
8. Uczestnik Programu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o przebiegu Programu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Programu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników Programu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników Programu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
13. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Programu.
2. Regulamin udziału w Programie jest dostępny w biurze Programu, u Koordynatorów regionalnych oraz na internetowej stronie Programu www.zostanwodniakiem.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Realizacja programu oraz zapisów Regulaminu jest uzależniona od przepisów i wytycznych związanych z epidemią.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do POLBOAT.
6. POLBOAT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Programu lub dokumentów programowych.
7. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.