Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Programu jest Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty (POLBOAT) z siedzibą pod adresem PGE Stadion Narodowy, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, adres e-mail: office@polboat.eu.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: michal@polboat.eu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu na podstawie zgody Uczestnika a także w celach marketingowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Programie. 6. Uczestnikom Programu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko uczestnika,
b) imię i nazwisko prawnego opiekuna,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu;
e) adres zamieszkania,
f) data urodzenia.
8. Uczestnik Programu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o przebiegu Programu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Programu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników Programu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników Programu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
13. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego